Podmínky vzdělávání

V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy, ve kterých jsou vždy děti různého věku (od 2 do 6 let, při OŠD do 7 let). Děti jsou z hlediska zastoupení jednotlivých věkových skupin i pohlaví rozdělovány co nejrovnoměrněji, respektují se i další aspekty - přání rodičů, volba učitelky, sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi.

Učitelky jednotlivých tříd si  přesnou evidenci dětí podle věku, aby mohly vždy operativně plánovat výchovně vzdělávací práci s dětmi v souladu s jejich věkovými, individuálními i vývojovými zvláštnostmi. Učitelky denně plánují jednotlivé činnosti s rozdílnými nároky na jednotlivé děti. U dětí s OŠD při plánování výchovně vzdělávací práce vycházíme vždy ze závěrů odborného vyšetření v PPP, popř. jiného odborného zařízení.

Místnosti tříd v mateřské škole jsou prostorné a odpovídají počtu dětí, které mateřskou školu navštěvují. V šatně mají děti svoji skříňku, do které si ukládají oblečení. V umývárně je vše  přizpůsobeno věku dětí a každý zde má svůj ručník. Dále mají děti také samostatnou poličku na ložní prádlo. Třída i herna jsou vybaveny vhodným nábytkem. Hrací kouty poskytují dostatek soukromí pro hry dětí i jejich relaxaci. Učitelky v prostoru třídy mají přehled o všech dětech. Všechny hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je dítě mohlo samo vzít. Mateřská škola je dostatečně vybavena didaktickými pomůckami a pomůckami pro rozvoj pohybových dovedností.

V jednotlivých třídách máme společně s dětmi stanovená pravidla chování, která jim umožňují jejich vzájemné soužití s vrstevníky, ale i samostatně zhodnotit, co je správné a co ne. Pravidla důsledně dodržujeme, dle potřeby je doplňujeme a aktualizujeme. Postupně s nimi seznamujeme nové děti i jejich rodiče. Pravidla jsou v grafické podobě vyvěšena ve třídě, aby je děti mohly sami "přečíst", vysvětlit kamarádům i rodičům. Vedeme  k  za své chování a jednání.

Pravidelně, několikrát týdně, organizujeme v jednotlivých třídách společná setkání dětí a učitelek v tzv. komunitním kruhu. Děti zde mají možnost vyjádřit své názory i pocity k situaci i tématům, které se jich bezprostředně dotýkají. Rozvíjí se tak jejich sebevědomí i pocit sounáležitosti se svou třídou i jejich sebevědomí, sebeúcta a vzájemná komunikace.