Školné


Ředitelka mateřské školy Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace, podle §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č.280/2016 Sb., která upravuje vyhlášku č.14/2005 Sb., (§ 6 vyhlášky) o předškolním vzdělávání

                                                                                      s t a n o v u j e

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve výši 405 Kč za kalendářní měsíc. Vzdělání v mateřské škole se poskytuje dítěti dle zákona 561/2004 sb. § 123 odst. 2 bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Úplatu za předškolní vzdělávání tzv. školné lze hradit pouze bezhotovostně - převodem na účet mateřské školy.
                   Číslo účtu mateřské školy: 181382350/0300 Variabilní symbol: získáte u vedoucí školní jídelny                              Termín splatnosti - nejpozději do 15. dne v daném měsíci

Vytvořte si webové stránky zdarma!