Aktuality

4. 6. 2020

Informace o školkovném

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. 

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Úplata školkovného v době letních prázdnin bude:

Červenec: 120 Kč

Srpen: 200 Kč

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.

4.6.2020

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 naleznete zde:

Přijímání dětí

14.5.2020

Znovuotevření Mateřské školy

V pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz naší Mateřské školy.

Po dohodě se zřizovatelem a na základě metodického doporučení MŠMT "Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020", byla stanovena v Mateřské škole, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizaci níže uvedená opatření.

Děkujeme za spolupráci při nahlašování docházky při znovuotevření mateřské školy. Děti, které jsou nahlášené, tak s těmi počítáme, že budou docházet, ostatním bude strava automaticky odhlášena. Pro případné odhlášení stravy využívejte odhlašovací portál nebo mail vedoucí školní jídelny, jak jste byli zvyklí.

Úplata za "školkovné" bude za dobu uzavření mateřské školy krácena (v měsíci březen a květen - krácena za zavřené dny, v měsíci dubnu - prominuta za celý měsíc). Přeplatky budou do konce školního roku vyrovnány.

Od 25. 5. 2020 do odvolání se nebudou třídy spojovat na ranní ani odpolední provoz. Provozní doba mateřské školy je z těchto důvodů upravena na:

            6:30  -   16:00  (každá třída bude mít v této době provoz)
                16:00 - 16:15 (provoz pouze u Berušek) 


OPATŘENÍ PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) bude prováděn ranní filtr (tzn. kontrola známek akutního onemocnění). Ranní filtr provádí učitelka či provozní zaměstnanec při převzetí dítěte. Pokud bude dítě některý z možných příznaků vykazovat nebude přijat do mateřské školy. Při podezření na nákazu COVID-19 během dne je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zároveň je nutné informovat neprodleně ředitelku školy, která bude následně telefonovat na hygienickou stanici. Ostatní děti je vhodné umístit do jiné místnosti nebo využít školní zahradu, aby se zamezilo kontaktu s nemocným dítětem. Děti budou mít, po dobu než bude znám zdravotní stav dítěte, nasazenou roušku, proto je nutné, aby každé dítě mělo ve skříňce čistou roušku v sáčku. Pokud by příznaky nemoci vykazoval personál, který je v kontaktu s dětmi, následují stejná opatření jako u nemocného dítěte.

2. Zákonní zástupci dodržují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením tzn.

- dodržují 2 metry odstupů od ostatních rodičů (kdy není nutné u osob společné domácnosti)

- neshromažďují se před vstupem do MŠ ani v areálu MŠ

- doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy s ochranným prostředkem úst i nosu (rouška, šátek, ...)

3. Do budovy MŠ vstupujte jednotlivě, při příchodu použijte dezinfekci na ruce, která bude umístěna ve vestibulu mateřské školy.

4. Po dobu mimořádných opatření nebudou pro zákonné zástupce k dispozici návleky na boty.

5. Do mateřské školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (týká se nejen dětí, ale i doprovodu).

6. Zákonní zástupci nevstupují do třídy ani umývárny, v prostorách MŠ se pohybují pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, převlečení, vyzvednutí dítěte).

7. V MŠ platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.

8. Zákonní zástupci doloží Čestné prohlášení (najdete v odkazu níže) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení donesou při prvním příchodu po otevření do MŠ již vyplněné a podepsané, bez něj nemůže být dítě přijato.

9. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ na základě mimořádného opatření vydaného MZDR, nemusí mít v prostorách školy roušku, ale i tak vložte dětem do skříňky jednu náhradní ČISTOU roušku (v případě výskytu onemocnění ji děti musí používat), použité roušky dejte dětem do sáčku s nápisem použité.

10. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled na osobní hygienu dětí během pobytu v MŠ.

11. Pokud to umožní počasí, budeme s dětmi trávit co nejvíce času na zahradě MŠ, proto nezapomeňte na dostatečné oblečení, i převlečení.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Sledujte i nadále naše webové stránky, informace se mohou v průběhu ještě měnit.

14. 4. 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podrobnější informace najdete v sekci:

O mateřské škole - Přijímání dětí  https://www.ms-stitneho.cz/prijimani-deti/